Com ser soci?

Per ser soci transportista de la cooperativa no és necessari disposar de la capacitació professional de transportista, ni tenir targeta de transport ja que la cooperativa ja disposa d’aquests requisits. A continuació detallem les principals necessitats que haurà de complir per a poder ser soci de la cooperativa:

  • DNI o NIE més el corresponent permís de conducció equivalent a la categoria de vehicle que es vulgui explotar.
  • Realitzar les corresponents aportacions a la cooperativa: ap. obligatòria i quota d’ingrés (es poden fraccionar en 8 mensualitats de 250 €).
  • Aportar el seu camió a la cooperativa, el qual una vegada causi baixa de la mateixa se li tornarà a posar al seu nom. També pot llogar el camió enlloc de comprar-lo.
  • Realitzar les corresponents formacions, llegir i acceptar la documentació legal de la cooperativa i conseqüentment firmar la sol·licitud d’admissió a la cooperativa, així com la resta de documents necessaris fruit de la relació societària a mantenir entre les parts.
  • Escollir el seu client (aquest pot ser extern i per tan no haver mantingut cap relació amb la cooperativa fins la data, com pot ser un dels clients de la borsa de la cooperativa).
  • No es necessari subscriure cap aval a favor de la cooperativa sempre que es contracti una assegurança de sancions.
  • Realitzar el paquet de formacions que ofereix la cooperativa als seus associats.
  • Les gestions per a cursar l’alta davant la tresoreria de la seguretat social les realitza la cooperativa.

A banda, haurà de tenir en compte que el soci realitza l’activitat al seu risc i ventura, formant una unitat d’explotació independent dins la cooperativa. El soci de Trans Augusta no és empresari i per tan no té les obligacions pròpies d’una empresa enfront l’administració.

Si vostè vol ser transportista, de ben segur que Trans Augusta SCCL pot ser la seva millor aliada: una cooperativa que ofereix els tràmits i gestions necessaris per a que el nou soci pugui accedir a l’activitat amb una amplia cartera de serveis a la seva disposició per tal de cobrir les seves necessitats.