Vull entrar a una cooperativa de transport, que haig de tenir en compte?

Si després de llegir l’article anterior considera que la opció que més l’hi interessa és la d’associar-se a una cooperativa de transport de treball associat, hauria de prendre en consideració la informació que l’hi oferim a continuació alhora d’escollir correctament la cooperativa on incorporar-se:


  • Quina és la relació entre la cooperativa i els seus socis. Convé conèixer si es una relació societària, és a dir, el soci de la cooperativa no es un empresari sinó que es soci treballador de la cooperativa i cobra pel rendiment del treball a través de la bestreta societària o per contrari el soci és una empresa i factura a la cooperativa. En compte: segons l’última regulació de la LOTT (Ley de Ordenación del Transporte Terrestre), només pot facturar transport el titular de la llicència de transport, i davant d’aquest handicap algunes cooperatives segueixen tenint els socis donats d’alta com empresaris, mantenint doncs una relació mercantil en comptes de societària, o inclús mercantil i societària a la vegada, però enlloc del soci facturar serveis de transport a la cooperativa, aquest fa constar en factura “serveis auxiliars al transport”. Aquesta és una pràctica molt confusa i de conseqüències indeterminades.
  • Per motius obvis, no assumeix les mateixes responsabilitats un soci que a més de cooperativista està donat d’alta al cens d’empresaris, que un que no ho està ja que manté únicament una relació societària amb la cooperativa.
  • Quin és el cost total d’entrada a la cooperativa, havent sumat l’aportació obligatòria, quota d’ingrés i si escau, aportació voluntària amb finalitats injustificades. Per altre banda, també haurà de tenir en compte l’import de l’aval ha desemborsar en el cas que n’hi demanin, ja que a la fi, representa un cost financer.
  • Quin és el cost mensual de la cooperativa una vegada sumats tots els conceptes: quota mensual i si escau, gestions a banda, percentatge sobre la facturació, etc.
  • Quins son els serveis que l’hi ofereix la cooperativa. Aquest és un punt molt important, ja que en funció dels serveis que l’hi proporciona el cost mensual pot resultar econòmic o car (targetes de combustible, solucions d’autopista, camions de lloguer o renting, carregadors/clients per a poder començar a treballar des del primer dia, etc.)
  • Conèixer la gestió de la cooperativa i si és una firma solvent, ja que no s’ha d’oblidar que en cas de fallida els socis responen amb les seves aportacions, tan monetàries com materials (camions).
  • Prestar especial atenció en si la cooperativa està totalment adaptada a la regulació de la LOTT del 25 de juliol de 2013.
  • Valorar tota la informació i formació que la cooperativa proporciona al soci abans d’entrar. Existeixen aspectes molt rellevants, entre els quals que el nou associat entengui a fons a través d’una jornada informativa amb la pròpia cooperativa quin es el funcionament de la mateixa, com elabora les bestretes societàries (ja que del contrari, quan el soci rebi la documentació referent a la seva activitat mensual no entendrà d’on surten els resultats finals) i així un sense fi d’informacions destacades per a qualsevol que no té una experiència prèvia, i inclús pels que la tenen.
  • Finançament. Resulta convenient saber si la cooperativa manté acords amb entitats bancaries o financeres per tal d’ajudar a la recerca de finançament als seus socis, així com també si la cooperativa té mecanismes per a finançar el flux del circulant del seu client.
Publicat a General